Schubert-Datenbank

Neue Suche
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit
460 Tantum ergo in C 1816 - I/9
461 Tantum ergo in C 1816 - I/9
486 Magnificat in C 1816 - I/9
696 Sechs Antiphonen zum Palmsonntag 1820 op. post 113 I/9
696/1 Hosanna filio David 1820 op. post 113 I/9 Hosanna filio David
696/2 In monte Oliveti 1820 op. post 113 I/9 In monte Oliveti
696/3 Sanctus 1820 op. post 113 I/9 Sanctus, sanctus, sa...
696/4 Pueri Hebraeorum 1820 op. post 113 I/9 Pueri Hebraeorum
696/5 Cum angelis et pueris 1820 op. post 113 I/9 Cum angelis et pueri...
696/6 Ingrediente Domino 1820 op. post 113 I/9 Ingrediente Domino
D-Verz. Titel Chrono Opus NGA Kommentar Dichter Textincipit